Vad är ekologisk mat?

Ekologisk odling är att bedriva jordbruk i samspel med naturen. Genom att utnyttja och stimulera naturliga processer ersätter man användningen av kemiska insatsmedel. Du känner igen den ekologiska maten genom märkningen.


Vanligast är KRAV-märkningen. Det finns även ekologiska produkter märkta med EU:s märkning för ekologisk odling samt importerade varor som är märkta med andra länders eko-märkningar.



Den skillnad mot konventionellt jordbruk som oftast framhävs är att kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte får användas i det ekologiska lantbruket. Vissa preparat, som biologiska bekämpningsmedel, får användas. Ekologiskt lantbruk är ett sätt att nå en uthållig produktion genom kretsloppssträvan. Odlingen bygger på att stimulera och utnyttja naturliga processer för att bevara jordens bördighet och motverka angrepp på grödan. Ett kännetecken är växelbruk. Grödorna varieras för att förhindra att ogräs, sjukdomar och skadedjur får fäste. För att bevara markens bördighet ingår vall och ärtväxter i växtföljden; växter som binder näringsämnet kväve. Användning av stallgödsel är en annan viktig del i den ekologiska odlingen och sluter kretsloppet.


Mångfald och giftfri miljö
En fördel med ekologisk odling är att risken att kemiska bekämpningsmedel ska hamna i livsmedel eller spridas i miljön minskar. Den biologiska mångfalden, artrikedomen, gynnas av frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och av den varierade växtföljden med stor andel vall. Enligt Jordbruksverket är det generellt fördelaktigt med ekologisk produktion från miljö- och djurvälfärdssynpunkt. Ekoproduktionen bidrar till uppfyllandet av Sveriges miljökvalitetsmål, t ex Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö (Mål för ekologisk produktion 2010). Ekologiskt lantbruk bidrar också till att ta fram nya kunskaper, som kan få användning i jordbruket i stort.

Det ekologiska jordbruket bygger också på att djur ska få utlopp för sina naturliga beteenden, bland annat genom att få gå fritt och vistas ute. Endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i livsmedlen. Genmodifierade organismer, GMO, får inte användas.
Utan tillgång till handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel är det ekologiska lantbruket mer beroende av vädret och skördarna är i regel lägre. För lantbrukaren kan detta delvis uppvägas av lägre kostnader och merbetalning för de ekologiska produkterna. Särskilda miljöbidrag finns också för ekologiskt lantbruk. För konsumenten blir priset i regel ändå högre än för motsvarande konventionella livsmedel.

Regler för hela EU
Den ekologiska odlingen regleras i dag av EU. EU:s förordningar är minimiregler som måste uppfyllas för att varor ska få säljas som ekologiska i EU:s medlemsländer. Men märkningsorganisationer i olika länder kan ha något olika bestämmelser utöver de gemensamma. Exempelvis har företaget KRAV, Kontrollföreningen för ekologisk odling, i Sverige egna regler som på vissa punkter går längre än EU:s.

KRAV har i dag 28 medlemsorganisationer som representerar bland annat lantbruket, miljörörelsen, djurrättsrörelsen, förädlingsindustrin och butikskedjorna.

I Sverige är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket som ansvarar för att EU:s regler följs och som kontrollerar de företag som certifierar den ekologiska produktionen. Myndigheterna kan ta fram föreskrifter som kompletterar EU:s förordningar. Jordbruksverkets ansvarsområde är odlingen. Livsmedelsverket övervakar förädlingen. Konsumentverket har tillsynsansvar för marknadsföring av ekologiska varor.

Det finns två fristående organisationer i Sverige som är godkända av Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att sköta kontrollen och certifieringen av ekologisk produktion, enligt EU:s regler.

* Aranea är ett dotterbolag till KRAV som sedan 2006 har tagit över KRAV:s verksamhet rörande kontroll och certifiering. Företaget certifierar hela livsmedelskedjan.

* Sedan den 16 mars 2006 finns även SMAK AB, ett dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen, som har sin bas i kvalitetsanalyser och kvalitetssystem för matpotatis. SMAK AB börjar certifieringen av ekologiska produkter sommaren 2007.

Tidigare var även Demeter godkänd kontrollorganisation för ekologisk produktion. Demeter kontrollerar fortfarande biodynamisk odling som har sina rötter i antroposofin. Om biodynamiska odlare vill kunna marknadsföra sina produkter som ekologiska måste de även ansluta sig till Araneas eller SMAK:s kontroll.

Import
Även importerade livsmedel kan ha KRAV-märket. Kontrollorgan i olika länder samarbetar internationellt i organisationen IFOAM för att kunna godkänna varandras kontroll.
KRAV-märkta importerade livsmedel kontrolleras enligt regler från KRAV, IFOAM eller andra länders kontrollorgan. Importören ska vara ansluten till Aranea. Importerade ekologiska produkter kan även vara märkta med EU:s märkning för ekologisk odling eller andra länders eko-märkningar.

Avvikelser följs upp
Kontrollen av ekologisk produktion sker vid besök, minst en gång per år för varje producent. Avvikelser upptäcks och åtgärdas, vilket betyder att kontrollen fungerar. Uppfylls inte reglerna blir produktionen underkänd och producenten får en straffavgift, eller blir i värsta fall avstängd.

Ekokonsumtionen ökar
Det ekologiska lantbruket har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Bakom den utvecklingen ligger bland annat ekonomiskt stöd, engagemang från handeln och konsumenternas efterfrågan. Försäljningen av ekologiska livsmedel och alkoholhaltiga drycker inom handeln i Sverige uppgår till 4 miljarder kronor vilket innebär cirka tre procent av den totala försäljningen av livsmedel och alkoholhaltiga drycker. Det är en ökning med 40 procent mellan 2004 och 2005. Den ekologiska försäljningen ökar främst för kött (+94%), grönsaker (+77%) och övriga livsmedel (+45%).

Knappt 4 000 företag är anslutna till Araneas kontroll, varav knappt 2 800 är lantbruk (2006). Sammanlagt sju lantbruksföretag och 20 förädlingsföretag var anmälda till EU-kontrollen (2006). Under 2006 godkändes 924 nya KRAV-märkta artiklar. Vid utgången av året fanns totalt 3 817 artiklar certifierade enligt KRAV:s regler, en nettoökning med nästan 300 produkter jämfört med 2005 .

Ändå är det bara en liten del av det svenska jordbruket som är ekologiskt odlat. Cirka sju procent av den ekologiska åkerarealen i Sverige är certifierad enligt KRAV:s regler. Närmare sju procent av all mjölk som såldes i handeln 2005 var ekologisk. Av äggen var sex procent ekologiska. Andelen ekologiskt kött varierar beroende på djurslag. Hos de stora bondeägda slakterierna ökade försäljningen av ekologiskt nöt- och griskött under 2005. Det blev bland annat försäljningsrekord på ekologisk julskinka - totalt såldes 80 ton. Försäljningen av ekologiskt kött står för drygt fyra procent av den totala försäljningen av kött. I förhållande till de totala odlingsarealerna utgör de ekologiska odlingarna för grönsaker och kryddor cirka åtta procent och för potatis drygt två procent 2005. Det finns ett drygt 40-tal livsmedel märkta med EU:s ekomärkning, främst kött- och charkvaror (2007).

Mål
Satsningarna på ekologisk odling ska hjälpa till att miljöanpassa det svenska jordbruket men är även en åtgärd för att uppnå de svenska miljömålen Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

De mål som den tidigare regeringen satte för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel gäller fortfarande. Målet för ekologisk produktion av livsmedel till år 2010 är att andelen certifierad ekologisk odling ska öka till minst 20 procent av landets jordbruksmark. Regeringen vill även att den certifierade ekologiska produktionen av griskött och matfågel ökar kraftigt samt att produktionen av mjölk, ägg och kött från idisslare ökar markant. I dag brukas drygt sju procent av den totala åkerarealen för certifierad ekologisk odling.

Efterfrågan på ekologiska livsmedel och marknadsutvecklingen är avgörande för om målen för ekologisk produktion kan nås. För att stimulera en positiv utveckling av marknaden och en hållbar utveckling bör inriktningen vara att 25 procent av livsmedelskonsumtionen i offentlig sektor är ekologisk 2010.

Källa: Konsumentverket